ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ


️‍ ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. - ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ Email:- [email protected]


#general_knowledge 


View or join ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ channel in your Telegram, by clicking on the "View Channel" button.

Description

Education purpose

Do you like this channel? login or click @dailychannelsbot to rate this channel via Telegram

Comments

Telegram channels you may like

  Public Chat
Public Chat  (On-Chat: )


bot
Telegram Channels
Now

TCBot
Send your name to join Public Chat.
Now